Profesjonalne Usługi Saperskie

Poradnik

Natrafiłeś przypadkowo na przedmiot niebezpieczny zobacz jak powinieneś postępować.

Zdarzenie powodujące sytuację kryzysową – zagrożenie niewybuchem – występuje w wyniku ujawnienia niewybuchów i niewypałów w postaci:

 • zapalników,
 • pocisków,
 • bomb lotniczych,
 • nabojów artyleryjskich i karabinowych,
 • pancerzownic,
 • granatów,
 • min wszelkich typów,
 • ładunków materiałów wybuchowych,
 • złomu metalowego zawierającego resztki materiałów wybuchowych.

Należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe.

Pojęcie niewybuchu odnosi się do środków zawierających materiał wybuchowy o charakterze kruszącym lub analogicznych, w których wybuch ma charakter detonacji.

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewybuchu/niewypału, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci. Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom.

Zasady zgłaszania:

Informacje o znalezionych przedmiotach wybuchowych i niebezpiecznych należy niezwłocznie przekazać niżej wymienionym podmiotom:

 • Policję tel.: 997
 • Straż Pożarną – 998

Informując w/w organa należy:

 • precyzyjnie określić miejsce odnalezienia
 • określić co zostało znalezione, wygląd , ogólne gabaryty , ilość
 • podać telefon /adres kontaktowy/ do osoby informującej o znalezisku

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!

Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę Policji:

 1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu.
 2. Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu.
 3. Powiadomienie patrolu saperskiego oraz, w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.
 4. W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy.
 5. W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego.
 6. Przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych).
Oferujemy profesjonalne usługi saperskie. Nasza specjalizacja to rozminowanie terenu, wyburzanie za pomocą materiału wybuchowego, monitoring budowli, zdjęcia lotnicze, badania termowizyjne.
2020 © Sapper Support | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.